پیکر تراشی

Posted in پیکرتراشی

AP 03 04 2013 43862893 L

هنگامی که کلمه پیکر تراشی (body sculpture) را در فضای اینترنت جستجو میکنید با تصاویر و لینکهایی از رشته مجسمه سازی روبرو خواهید شد ، اما جالب اینجاست که این کلمه نه تنها یکی از کلیدواژه های هنری و رشته مجسمه سازی است بلکه در علم پزشکی نیز وجود دارد .
پیکر تراشی را می توان یکی از دستاوردهای بزرگ علم پزشکی دانست که در سال های اخیر موهبت زیبایی را به تعداد کثیری از مردم هدیه کرده است اما بنا به دلیل تازگی و نو بودن هنوز در جامعه  چندان شناخته شده نیست .
پیکر تراشی به مجموعه ای از روشهای تهاجمی و غیر تهاجمی گفته می شود که بوسیله آن ها میتوان نواحی مختلف بدن را به فرم دلخواه درآورد و تناسب و زیبایی را به اندام  فرد هدیه نمود . به همین دلیل است که کلمه پیکر تراشی در علم پزشکی و هنر یکسان شده است و در هردو جا اشاره به فرم دهی و شکل دهی به اندام بوده است .