اصول و تکنیک کاشت ابرو

Posted in کاشت ابرو

stockfresh 3697649 beautiful-female-eyes-white-background sizeS-1200x400

- کاشت موها با زاویه خواب مناسب در هر ناحیه:

در کاشت ابرو اصلی ترین نکته دانستن جهت خواب موها در نواحی مختلف ابروها میباشد اما این فقط کافی نیست بلکه توانایی خواباندن موها در نواحی مختلف ابروها در حین کاشت هم نیازمند مهارت و سال ها تجربه در زمینه کاشت ابرو دارد .

- در تاج ابروها:

زاویه خواباندن موها باید به سمت بالا (عمودی ) کاشته شود.

- در تنه ابروها:

زاویه خواب موها باید حدود 50-60 درجه و به صورت خوابیده بر روی پوست کاشته شود (اگر به دلیل نداشتن مهارت و تجربه کافی، موهای تنه با زاویه خواب صحیح کاشته نشود، در آینده موهای ابرو به شکل سیخ سیخ و بد شکل رشد خواهد کرد)

- در قسمت های بالای تنه ابرو:

خواب موها باید حالت پایین و خارج کاشته شود و در قسمت های پایین تنه ابرو، خواب موها باید به سمت بالا و خارج کاشته شود

 - در دم ابروها:

موها با زاویه 10 درجه و مماس بر پوست کاشته شود.

 انتخاب موهایی با قطر مناسب:

نباید از موهایی با قطر ضخیم استفاده شود بلکه باید از موهای نازک و با قطر خاص استفاده شود.

ایجاد کوچکترین منافذ در پوست جهت کاشت:

منافذ ایجاد شده در پوست ناحیه ابرو باید با دقت فراوان و با استفاده از تکنیک های مدرن امروزی (کمترین قطر) را داشته باشد.

کاشت موهای ابرو با بیشترین تراکم:

فاصله بین منافذ ایجاد شده جهت کاشت باید به قدری نزدیک به هم ایجاد شود که حاصل کاشت به صورت ابرویی با حداکثر تراکم باشد.

توجه میزان و درجه انحنای هر تار مو جهت کاشت:

با دید میکروسکوپی و دقیق باید به طور ظریف به میزان درجه قوس هر تار مو و حتی جهت قوس آن توجه فراوان شود و بر اساس میزان انحنای هر تار مو، آن تار مو را برای کاشت در ناحیه خاصی از ابرو استفاده شود و این کار نیازمند نگاه دید بسیار دقیق و ظریف بین پزشک می باشد تا میزان ظرافت کاشت ابرو بیشتر و بیشتر شود.

نتیجه یک کاشت ابرو با تکنیک علمی و صحیح توسط یک پزشک با تجربه (خلق ابروئی با موهای طبیعی) می باشد آنگونه که : هیچ کس متوجه کاشت ابرو شما نخواهد شد.